Amsterdam German Studies

De publicatiereeks "AMSTERDAM GERMAN STUDIES. Forschungen - Berichte - Texte" wil transculturele en tegelijkertijd interdisciplinaire bruggen slaan en biedt een platform voor verschillende thematische perspectieven en methodes - zowel op het gebied van geschiedenis en sociale wetenschappen als op het veld van literatuur-, cultuur- en mediawetenschappen. Een bijzondere focus ligt op de onderzoeksresultaten van de wetenschappers van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) en de afdelingen Duitslandstudies en Duitse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De reeks wordt door Synchron Publishers uitgegeven.

Synchron Publishers

Mehrsprachigkeit und Elitenbildung im europäischen Hochschulraum

Mehrsprachigkeit und Elitenbildung im europäischen Hochschulraum

Er heerst een dilemma: enerzijds moet meertaligheid en de diversiteit van taal bevorderd en beschermd worden, anderzijds wordt door het overwicht van het Engels als Lingua Franca met de variëteit op het gebied van taal en intellectualiteit in Europa met blijvende gevolgen bedreigd. Uitgaande van de steeds terugkerende constatering van de daling van het belang van Duits als wetenschappelijke taal wordt dit onderwerp vanuit een transnationaal perspectief voor het voetlicht gebracht: In hoeverre leidt de uniformiteit van de wetenschappelijke spreekbuis tot een algemene versmalling van de horizon van de kennis? Welke consequenties brengt de oprichting van een eenheidstaal voor de culturele rijkdom van Europa met zich mee? En hoe kan de benadeling van wetenschappers, die Engels niet als moedertaal hebben, met internationale concurrentie worden tegengegaan?

Deze en dit soortgelijke vragen zijn de kern van de bijdragen in deze uitgave. Waarbij in het bijzonder ook de doelstellingen voor een toekomstig taalbeleid bediscussieerd worden: Welke mogelijkheden bestaan om in het Europese school- en universiteitssysteem de tot dusver gepraktiseerde meertaligheid van de wetenschap - een van de goede kenmerken van de Europese intellectuele geschiedenis - te bevorderen en weer terug te brengen naar het publieke bewustzijn waardoor het belang van de diversiteit van taal groter wordt.

Texturen des Barbarischen
Exemplarische Studien zu einem Grenzbegriff der Kultur

Beschouwt men cultuur (in aansluiting aan het writing culture-debat) als tekst, dan is het concept van het barbaarse een van de problematische knooppunten in dit weefsel. Het gebruik van het ’barbaarse’ is divers: van fictie tot non-fictie, van beeldende kunst, muziek of film tot lichamelijke vormen van expressie als dans en theater of virtuele scenario’s zoals computerspellen. Een constante die zich in alle teksten doorzet is zijn plaatsing in een asymmetrische oppositie van begrippen: het ‘barbaarse’ staat vaak pejoratief en in confrontatie tegenover de ‘beschaving’. Alternatief wordt het barbaarse in een drievoudige constellatie gezien, waar het functie van overgangsfase tussen ‘wildheid’ en ‘beschaving’ vervult. In elk geval doet het dienst als grensbegrip: een sociale groep maakt er gebruik van om de ander uit te sluiten, om zich tegenover vermeend minderwaardige situatie af te bakenen en daarmee de eigene groep een culturele superioriteit toe te schrijven. Met het trekken van een grens wordt vaak het barbaarse geweld hernieuwt dat men eigenlijk de ander toedicht. Bij de poging de voorstelling van het ‘barbaarse’ te doorgronden, komen talrijke vragen op: zijn er bepaalde, steeds terugkerende attributen die men het ‘barbaarse’ toebedeelt? Welke rol speelt het normatieve, eurocentrische cultuurbegrip hierbij? De uiteenzettingen in deze bundel doen een poging de vertakkingen van de geschiedenis van het begrip van het ‘barbaarse’ en zijn literaire ensceneringen te benaderen.

 

© synchron publishers

Das nennen Sie Arbeit?
Der Produktivitätsdiskurs und seine Ausschlüsse

De beslissing over welke activiteiten door de samenleving als productief worden beschouwd, wordt telkens opnieuw onderhandeld en bezit een hoge politiek-sociale lading. Want door het trekken van een grens tussen productiviteit en niet-productiviteit, die onvermijdelijk aan waardeoordelen en levensbeschouwelijke standpunten verbonden is, sluit de maatschappij in en uit en wordt sociale discriminatie gelegitimeerd. Deze interdisciplinaire verzamelbundel (literatuur-, geschied-, en cultuurwetenschappen zijn vertegenwoordigd, evenals arbeidssociologie en pedagogie) onderzoekt de semantisering van joodse, vrouwelijke, kunstzinnige en intellectuele arbeid, van activiteiten dus die vanwege uiteenlopende redenen als minder productief golden in de context van de burgerlijke moderne samenleving. Vooral gaat het om de vragen welke activiteiten als uitbuiting, verrijking of parasitisme golden, aan welke groepen deze vormen van arbeid werden toegeschreven en welke argumentatieve continuïteiten er zijn te herkennen.

 

© Synchron Publishers

Grenzfälle
Transfer und Konflikt zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden im 20. Jahrhundert

Hoe bestudeer je in de 21e eeuw de hedendaagse geschiedenis tussen Duitsland en Nederland? Welk gewicht geef je aan motieven van coöperatie en confrontatie, van herinnering en verdringing? Hoe breng je vandaag te dag het dagelijks leven, geweld en begrip in de zoals bekend ‘extreme’ 20e eeuw samen in een perspectief? En doet de klassieke, binationale blik wel recht aan de complexiteit van de vervlochten Europese geschiedenis? In veertien bijdrages brengt de “werkgroep Duits-Nederlandse geschiedenis” een dwarsdoorsnede van de haar vertegenwoordigende projecten uit. Op twee manieren gaat het in deze samenstelling om “Grenzfälle”: een grote sensitiviteit voor transnationale ruimtelijke betrekkingen wordt gecombineerd met een sterke interesse voor de door conflicten gekenmerkte extreme situaties in de bilaterale structuren.

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger