ANBI-Status

ANBI-Status
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA; ook bekend als Duitsland Instituut of Duitsland Instituut Amsterdam) beschikt over een ANBI-status. De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.

Overweegt u nu in het kader van onze ANBI-status ons werk te willen ondersteunen met schenkingen, kijkt u dan voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en neemt u anders contact op met ons instituut. 

In het kader van onze ANBI-status bieden wij als DIA graag de hieronder volgende informatie.


RSIN
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer ANBI luidt: 805133422


Vestiging en bereikbaarheid stichting
Het DIA is gevestigd in het Oost Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat 24 te Amsterdam. Dit is tevens ons adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Post ontvangen we graag op het adres: Postbus 1628, 1000 BP Amsterdam. Levert u pakketten aan via DHL? Check dan even of ze leveren aan een Postbusnummer en kies dan voor Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam. Lees verder onder ‘Contact en route’ over hoe u ons kunt bezoeken. 


Doelstelling DIA
De missie van onze stichting staat onderaan onze website in ons vaste kader:

Het Duitsland Instituut Amsterdam is het kenniscentrum over Duitsland. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen.

Onze doelstelling is als volgt geformuleerd in onze statuten alsook in onze Code Goed Bestuur:  

De stichting stelt zich ten doel:

a. het geven van onderwijs en verrichten van onderzoek op het gebied van onder andere moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur;

b. het organiseren en initiëren van interdisciplinair onderzoek met betrekking tot Duitsland;

c. het ter beschikking stellen van de resultaten van het onder a en b gestelde aan onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overige relevante instellingen, de media en het grote publiek;

d. het in het bijzonder ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten over moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur voor Nederlandse (onderwijs)instellingen, het bedrijfsleven, de media en het grote publiek;

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

U kunt de Code Goed Bestuur graag hierop naslaan en deze tevens raadplegen om meer te weten te komen over onze organisatie als het om zaken als bestuur, toezicht en de belangrijkste werkwijzen bij het DIA gaat. 


Bestuur en Raad van toezicht DIA
Onze stichting wordt geleid door een directeur(-bestuurder): professor dr. Ton Nijhuis. Nijhuis is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Het DIA heeft een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad telt anno 2020 vijf leden. Voorzitter is drs. mr. Tom de Bruijn (Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Clingendael & vmlg. Permanent Vertegenwoordiger te Brussel).

Leest u op onze website meer over alle leden van de RvT. De leden van de RvT ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding voor hun inzet voor het DIA. Wilt u meer lezen over de RvT en bent u nieuwsgierig naar het reglement dan wel de profielschets van de RvT: bekijkt u dan de reglementen RvT.  


Beloningsbeleid DIA
De stichting DIA is een onafhankelijk rechtspersoon, gelieerd aan de UvA. De medewerkers ontvangen een salaris & beloning welke op hoofdlijnen de arbeidsvoorwaarden van de cao UvA (VSNU) volgen. Het DIA beschikt over een eigen Personeelsreglement. Dit is in december 2018 met instemming van het personeel ontvangen en door de Raad van Toezicht vervolgens goedgekeurd. In januari 2019 is als Bijlage bij het Personeelsreglement de salaristabel voor 2019 vastgesteld door de directeur(-bestuurder). De tabel is gebaseerd op VSNU-2013-plus 1% met een doorrekening van indexatie van nogmaals 1% in januari 2018 én in 2019. Aansluitend daarop is in januari 2020 eveneens een verhoging van de salarissen van 1% doorgevoerd.

De directeur van het DIA is in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Zijn salaris als hoogleraar/directeur is conform de cao van UvA/VSNU.

In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) kunt u hier meer lezen over het beloningsbeleid bij het DIA in 2019. Er is bij het DIA geen sprake van overschrijding van de normering betreffende de WNT geweest (Accountantsverslag 2019). 

Ook in eerdere jaren is geen overschrijding voorgekomen. Hier kunt u eerdere verantwoordingen raadplegen: 20182017, 20162015 en 2014


Visie en werkwijze van het DIA
Het DIA is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het DIA geeft vorm aan een structureel en geïntegreerd programma gericht op Duitsland, omdat de stichting het noodzakelijk acht dat er voldoende gefundeerde kennis over Duitsland in Nederland wordt gegenereerd en verspreid. Het DIA zet zich daarbij actief in om de marginalisering van het vak Duits en de kennis van de Duitse taal in Nederland tegen te gaan.

In het kader van de meer-jarensamenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het DIA een Duitsland-Agenda opgesteld. In het stuk 'Aandacht voor Duitsland. Een continue opgave voor het Duitsland Instituut Amsterdam' (juli 2017) geeft het DIA aan dat de aandacht voor Duitsland in de afgelopen jaren is vergroot en er thans een positieve beeldvorming over ons belangrijkste buurland heerst. De stichting komt echter ook tot de conclusie dat de nu aanwezige kennis over Duitsland en die van de Duitse taal allesbehalve toekomstbestendig is. Omdat Duitsland té belangrijk is voor Nederland om niet in het vizier te houden, wil het DIA blijvend van dienst zijn van nieuwe generaties scholieren, studenten en werknemers die de beschikking nodig (zullen) hebben over goede Duitsland-kennis en -competenties én die de Duitse taal beheersen.

Onze organisatie is daarom actief in de zogenoemde doorlopende leerlijn. We geven impulsen aan ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Ook ondersteunen we aan een brede groep van (andere) professionals als academici, journalisten en ambtenaren, die kunnen profiteren van onze kennis en het DIA-activiteitenaanbod.

Onze verschillende afdelingen kennen elk hun eigen werkterrein, doelgroep en project-typen, maar onze thema's zijn veelal dezelfde. Deze laten zich voor 2020 samenvatten in de volgende paraplu-begrippen: Duitsland & Europa, Duitse taal & literatuur, mobiliteit & uitwisseling en uitdagingen voor Duitsland (economie, duurzaamheid, migratie en Buitenlandse politiek in een veranderende wereld).

Samen geven we invulling aan onze centrale missie. Daarbij wordt de synergie gezocht tussen de verschillende afdelingen en collega's. Bij het DIA werken we vanuit het idee dat de som van ons werk meer is dan het geheel der delen.

Sinds het begin van de oprichting van de stichting financiert de Universiteit van Amsterdam het DIA mede. Het DIA is dan ook sterk betrokken bij de opleidingen Duitse Taal en Cultuur (bachelor Duitslandstudies), Europese Studies, Geschiedenis (master Duitslandstudies) en een promovendi-opleiding. Langlopend is ook de samenwerking met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), vooral als het gaat om promotietrajecten.

De Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ondersteunt het DIA sinds 2001. Dankzij de gelden uit 'Bonn' kan het DIA onder meer promotietrajecten financieren, prominente Duitse gastsprekers naar Nederland halen en mobiliteit van medewerkers, studenten en wetenschappers naar Duitsland stimuleren. In het kader van de zwakke positie van de Germanistiek aan Nederlandse universiteiten krijgt het DIA in de huidige vijf-jaren-financiering  extra middelen om hieromtrent bijzondere maatregelen te nemen of impulsen te geven. Daarbij telt het DIA sinds september 2019 niet één maar twee taalassistenten, die direct vanuit Bonn worden gefinancierd. Daarnaast is een Lektor bij de Duitslanddesk ingesteld en is in een nieuwe invulling van de positie van Fachlektor bij de afdeling Academisch Onderwijs & Onderzoek voorzien in 2020.


Jaarprogramma DIA: een overblik

Activiteiten voor het Voortgezet Onderwijs en de lerarenopleiding
Het DIA kiest voor een sterke bezetting van de Onderwijsafdeling en werkt continu aan de uitbreiding van eigen expertise. Zo is sinds september 2019 een DAAD-taalassistent met een specialiteit in Deutsch als Fremdsprache bij de afdeling betrokken bij de ontwikkeling van lesmateriaal, workshops en onderwijsmodules voor het vak Duits.

Daarnaast zijn bij de afdeling in schooljaar 2019-2020 twee Mach-Mit!-Mobil-projectmedewerkers in dienst. (Met financiering van Nuffic en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, BZK; de auto is gesponsord door Mercedes.) Deze twee collega's verzorgen gastlessen en educatieve programma's. Zij bereiken op jaarbasis op meer dan 90 scholen meer dan 3.500 leerlingen. Daarbij sluiten we dit schooljaar nauw aan bij het BZK-Programma 'Onbegrensd' en voeren met dit 'Mobil' tevens een wervingscampagne voor de Duitse taal en cultuur in de grensregio met Duitsland, organiseren en bezoeken we aldaar jongerenevenementen en ontwikkelen tot slot een nieuwe website voor scholen & jeugdorganisaties die een partnerschap willen aangaan.

Voor het vak Duits continueert de Onderwijsafdeling onder meer het succesvolle digitale 'Frühstücksei' (opdrachten over actuele thema's als lesstarter, in het Duits en tegenwoordig uitgebreid met een indeling van opdrachten naar ERK-niveau). Ook het gastspreker-project 'Blik op de Muur' en de Dag van de Duitse taal (25 maart 2020) vinden weer plaats.

Op basis van de uitkomsten van het Belevingsonderzoek Duits 2017 werkt de afdeling aan deze twee centrale projecten:

  • In de collegereeks 'Deutschland Heute' geven medewerkers van het DIA en externe specialisten gastcolleges aan de lerarenopleidingen Duits in Nederland. Zij bieden een kwalitatieve en inhoudelijke aanvulling als het gaat om kennisoverdracht met betrekking tot politieke, maatschappelijk en historische informatie aan deze toekomstige leraren.
  • Door betere nazorg na de opleiding neemt de kans op uitval bij nieuwe docenten Duits af. Daarom is de 'DIA-Akademie' voor speciaal deze doelgroep opgezet met als doel om een blijvend bindend netwerk te scheppen én intervisie, steun en kennis te bieden op inhoudelijk, persoonlijk en didactisch gebied.

Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt in klas 4 van het voorgezet onderwijs gestart met de verruiming van het thema 'Duitsland' bij het vak geschiedenis naar de periode tot en met 1991 (dit was 1945). We organiseren daarom een nascholing in het Haus der Geschichte in Bonn en zetten de samenwerking met het Geschiedenisblad KLEIO voort. Tevens plannen we een speciaal programma met de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN).

In maart 2020 is het DIA betrokken bij de conferentie 'Burgerschapsvorming en de Tweede Wereldoorlog in het onderwijs in Nederland en Duitsland'. De conferentie is een samenwerking van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, de HAN, de Radboud Universiteit en de VGN en vindt plaats in het kader van '75 jaar vrijheid'.

Academisch onderwijs & onderzoek en het Graduiertenkolleg
Bij de afdeling Onderzoek werken de directeur en drie wetenschappelijke medewerkers. Een nieuwe invulling van de positie van DAAD-Fachlektor is voorzien voor de zomer van 2020. Daarnaast verblijven er elk jaar gastonderzoekers aan het DIA. Bovendien heeft het DIA een bijzondere leerstoel 'Historische Cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur' aan de Vrije Universiteit ingesteld. Deze wordt bekleed door professor dr. Maarten Doorman. Nicole Colin is op persoonlijke titel onbezoldigd hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA.

Het nationale Graduiertenkolleg (GK) is een opleiding voor promovendi en masterstudenten die bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe generaties Duitslanddeskundigen in Nederland. De thema's van het GK hebben doorgaans ook een meer algemene maatschappelijke relevantie en zijn interessant voor een groter publiek. Daarom wordt i.s.m. het Goethe-Institut Niederlande en debatcentrum SPUI25 vaak ook een publiekslezing, de Amsterdam German Studies Lecture, georganiseerd en zorgt de webredactie voor bijpassende interviews en achtergrondartikelen.

Voor 2020 staan onder meer deze themabijeenkomsten gepland:

  • 'Exil und Autobiographie' met Janina Meissner (Promovenda), Roswitha Dickens (DIA/DAAD) en Marleen Rensen (UvA)
  • 'Probleemwijken in Nederland en Duitsland' met Mathijs Eskes (Verweij–Jonker Instituut)
  • 'Nach dem Strukturbruch. Veranderende arbeidsverhoudingen in Nederland en Duitsland in de jaren zeventig - negentig'
  • 'Integration as a two way process - wetenschapsfilosofische reflecties op het (spreken over) integreren' (Lea Klarenbeek, DIA)
  • 'Het Humboldt-Forum en de koloniale erfenis in Duitse museumcollecties' (Amsterdam German Studies Lecture)

Ook in het collegejaar 2019-2020 verzorgt het DIA onderwijs bij de opleidingen Duits en Europese Studies. Verder participeert het DIA bij de institutionele samenwerking in de vorm van een double degree tussen de faculteit Duitse Taal en Cultuur van de UvA en de master Literatur und Medienpraxis van de Universiteit Essen-Duisburg. Er wordt voor het eerst een cotutelle opgestart. Het DIA levert vanuit haar expertise een substantiële bijdrage aan de master Duitslandstudies binnen de opleiding Geschiedenis. Tevens is het DIA betrokken bij landelijke initiatieven en programma’s om zij-instromers tot leraren Duits op te leiden.

Het DIA werkt samen met onder meer het Huizinga Instituut, de Amsterdam School for Culture and History (ASCH), Amsterdam Centre for European Studies (ACES), het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en het Netwerk Politieke Geschiedenis. Diverse onderzoekstrajecten (promovendi) worden gematcht door de UvA en de Universiteit Maastricht. Het DIA participeert internationaal samen met negentien andere door de DAAD ondersteunde instituten in een samenwerkings-verband van Centers of Excellence for German and European Studies. Sinds 2017 bezoeken studenten en onderzoekers van de centra elkaars instellingen.  

Onze brede informatiefunctie
De Pers- en communicatiemedewerkers van het DIA begeleiden uiteenlopende informatieverzoeken gericht aan het instituut én brengen ontwikkelingen in Duitsland alsook eigen activiteiten proactief onder de aandacht – via de website van het instituut, persberichten, nieuwsbrieven en social media.

De webredactie van Duitslandweb werkt nauw samen met de communicatie-collega's, maar kent haar eigen journalistieke taken en vrijheid. Zij verzorgt het dagelijkse nieuws in korte berichten, de achtergrondstukken, dossiers en het Naslagwerk. De redactie vat actuele maatschappelijke debatten in Duitsland samen, verwijst naar wie er toe doet en signaleert welke ontwikkelingen - vooral voor Nederland - relevant zijn. 

Over het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie maakt de redactie in 2020 een thema-dossier. Het DIA plant daarbij een publieksbijeenkomst i.s.m. de Duitse Ambassade in Den Haag. Blijvende aandacht is er voor de thema's populisme en rechts-extremisme (ook in Europees perspectief), de wankele Duitse regering, het veiligheidsbeleid in tijden van Trump & Brexit en de Nederlands-Duitse relatie en samenwerkingen. Daarnaast wil het Duitslandweb zich sterker toeleggen op verslaglegging en duiding van de economische situatie in Duitsland, nu een recessie dreigt en maatregelen op terreinen van infrastructuur, ICT en pensioenvoorziening gevraagd zijn. 

De in 2019 gelanceerde podcast-reeks over 'Duitsland en Europa' (naar aanleiding van de Europese verkiezingen) breiden we uit met een podcast die Duitsland aan de hand van (actuele) politieke en maatschappelijke thema's uitlegt.

Speciaal voor studenten en young professionals zal in 2020 de reeks 'Sturm und Drang' worden gelanceerd, waarbij jonge talenten uit Nederland en Duitsland tijdens publieksbijeenkomsten over maatschappelijke uitdagingen in gesprek gaan. Thema’s die we willen behandelen zijn o.a. uitdagingen voor de journalistiek in tijden van fake news en de politiek van morgen.

De succesvolle filmreeks DEUTSCHES KINO biedt een laagdrempelige manier om met de Duitse cultuur en taal in contact te komen. Samen met het Goethe-Institut Niederlande en de filmhuizen Lumen en Het Ketelhuis halen wij actuele en bijzondere Duitse films naar Nederland die hier geen distributeur vinden. 

Het documentatiecentrum bevat een collectie die in eerste instantie bedoeld is als tastbare kennisbasis voor de medewerkers van het DIA. Gerichte aanvragen van derden om het materiaal te raadplegen worden gehonoreerd; specifieke vragen worden telkens door de betreffende medewerkers beantwoord. 

DIA-Mobiliteitsprogramma gericht op Duitsland
Bij de Duitslanddesk werken vier collega's, waaronder een DAAD-Lektor/projectmedewerker Duitslanddesk (deels gefinancierd door de DAAD) en een DAAD-taalassistent. Beiden doceren ook aan de UvA.

Met de campagne 'Studeren in Duitsland' inspireert de Duitslanddesk jongeren met authentieke ervaringen van leeftijdsgenoten die dicht bij de doelgroep staan. Onderdeel hiervan is het samenwerken met influencers en studentenambassadeurs die tijdens gastlessen en op grote evenementen zoals de Nationale Buitenlandbeurs over hun studieverblijf in Duitsland vertellen. De voorbereidingscursus 'Studeren in Duitsland' i.s.m. het Goethe-Institut Amsterdam maakt eveneens deel uit van de campagne en vindt in 2020 voor het eerst in de grensregio plaats. De campagne 'Kies Duits' die de desk in samenwerking met de Onderwijsafdeling is gestart zal in 2020 worden uitgebreid.

Voor 2020 bereiden we daarnaast een bijeenkomst voor over 'Hochschulinternationalisierung in den Niederlanden und Deutschland' met als partners Zeit Magazin Germany / Study & Research en het Goethe-Institut Amsterdam. 

In 2019 is op initiatief van de Duitslanddesk het 'Duitsland Alumni Netwerk' (DAN) opgericht, met een zelfstandig bestuur van vier Duitsland-alumni. De Duitslanddesk zal evenementen van DAN financieel en praktisch ondersteunen.

Om de taal-drempels te verlagen biedt het DIA studenten onder andere de mogelijkheid aan om een gratis online-taaltest Duits af te leggen, de van het TestDaF-Institut aangeboden ONSET-test. Deze test geeft een indicatie over het taalniveau Duits en dient ter voorbereiding op de internationaal erkende Testdaf.

Net als in de afgelopen jaren verwachten we opnieuw veel interesse voor het DIA-Stipendium. Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren stabiel bij circa 210 aanvragen per jaar. We gaan er van uit dat we in 2020 zo’n 57 personen kunnen steunen bij hun stap naar Duitsland. Alle cijfers en evaluaties van stipendiaten van de afgelopen jaren zijn te vinden op de site studereninduitsland.nl.


Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Wilt u weten wat er op stapel staat bij het DIA? Kijkt u dan in de agenda

Voor een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen jaren verwijzen wij u naar onze Jaarverslagen


Financiële verantwoording
Voor een verkorte weergave van onze financiën verwijzen wij naar het meest actuele overzicht van de Baten en Lasten: onze publicatie daarvan in ons meest recente Jaarverslag. Verantwoordingen over onze eerdere jaren vindt u telkens in het betreffende jaarverslag opgenomen. 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger