ANBI-Status

ANBI-Status
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA; ook bekend als Duitsland Instituut of Duitsland Instituut Amsterdam) beschikt over een ANBI-status. De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.

Overweegt u nu in het kader van onze ANBI-status ons werk te willen ondersteunen met schenkingen, kijkt u dan voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en neemt u anders contact op met ons instituut. 

In het kader van onze ANBI-status bieden wij als DIA graag de hieronder volgende informatie.


RSIN

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer ANBI luidt: 805133422


Vestiging en bereikbaarheid stichting

Het DIA is gevestigd in het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat 24 te Amsterdam. Dit is tevens ons adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Post ontvangen we graag op het adres: Postbus 1628, 1000 BP Amsterdam. Pakketten kunnen worden verzonden aan Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam. Lees verder onder ‘Contact en route’ over hoe u ons kunt bezoeken. 


Standaardformulier publicatieplicht

Via het standaardformulier publicatieplicht informeren wij u over het boekjaar 2022.


Doelstelling DIA

De missie van onze stichting staat vast op onze homepage: 

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is het academische kennisinstituut in Nederland over het moderne Duitsland. Wij zetten ons in voor meer kennis over Duitsland, de positie van de Duitse taal en Nederlands-Duitse uitwisseling.

Onze doelstelling is als volgt geformuleerd in onze statuten alsook in onze Code Goed Bestuur:  

De stichting stelt zich ten doel:

a. het geven van onderwijs en verrichten van onderzoek op het gebied van onder andere moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur;

b. het organiseren en initiëren van interdisciplinair onderzoek met betrekking tot Duitsland;

c. het ter beschikking stellen van de resultaten van het onder a en b gestelde aan onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overige relevante instellingen, de media en het grote publiek;

d. het in het bijzonder ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten over moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur voor Nederlandse (onderwijs)instellingen, het bedrijfsleven, de media en het grote publiek;

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

U kunt de Code Goed Bestuur graag hierop naslaan en deze tevens raadplegen om meer te weten te komen over onze organisatie als het om zaken als bestuur, toezicht en de belangrijkste werkwijzen bij het DIA gaat. 


Bestuur en Raad van toezicht DIA

Onze stichting wordt geleid door een directeur(-bestuurder): professor dr. Ton Nijhuis. Nijhuis is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Het DIA heeft een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad telt anno 2023 vijf leden. Voorzitter is drs. Tom de Bruijn (Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Clingendael & vmlg. Permanent Vertegenwoordiger te Brussel).

Leest u op onze website meer over alle leden van de RvT. De leden van de RvT ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding voor hun inzet voor het DIA. Wilt u meer lezen over de RvT en bent u nieuwsgierig naar het reglement dan wel de profielschets van de RvT: bekijkt u dan de reglementen RvT.  


Beloningsbeleid DIA

De stichting DIA is een onafhankelijk rechtspersoon, gelieerd aan de UvA. De medewerkers ontvangen een salaris & beloning welke op hoofdlijnen de arbeidsvoorwaarden van de cao UvA (VSNU) volgen. Het DIA beschikt over een eigen Personeelsreglement. Dit is in december 2018 met instemming van het personeel ontvangen en door de Raad van Toezicht vervolgens goedgekeurd. In januari 2021 is als Bijlage bij het Personeelsreglement de salaristabel voor 2021 vastgesteld door de directeur(-bestuurder). De tabel is gebaseerd op VSNU-2013-plus 1% met een doorrekening van indexatie van nogmaals 1% in januari 2018 én in 2019. Aansluitend daarop zijn in januari 2020 en 2021 eveneens een verhoging van de salarissen van 1% doorgevoerd. Per 1 september 2020 volgt het DIA voor de salariëring van zijn promovendi de tabel van de cao VNU-2020-juni.

De directeur van het DIA is in dienst van het DIA en de Universiteit van Amsterdam. Zijn salaris als hoogleraar/directeur is conform de cao van UvA/VSNU.

In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) kunt u hier meer lezen over het beloningsbeleid bij het DIA in 2022. Er is bij het DIA geen sprake van overschrijding van de normering betreffende de WNT geweest (Accountantsverslag 2022). 

Ook in eerdere jaren is geen overschrijding voorgekomen. Hier kunt u eerdere verantwoordingen raadplegen: 2021, 2020, 2019, 20182017, 20162015 en 2014


Visie en werkwijze van het DIA

Het DIA is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het DIA geeft vorm aan een structureel en geïntegreerd programma gericht op Duitsland, omdat de stichting het noodzakelijk acht dat er voldoende gefundeerde kennis over Duitsland in Nederland wordt gegenereerd en verspreid. Het DIA zet zich daarbij actief in om de marginalisering van het vak Duits en de kennis van de Duitse taal in Nederland tegen te gaan.

In het kader van de meer-jarensamenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het DIA een Duitsland-Agenda opgesteld. In het stuk 'Aandacht voor Duitsland. Een continue opgave voor het Duitsland Instituut Amsterdam' (juli 2017) geeft het DIA aan dat de aandacht voor Duitsland in de afgelopen jaren is vergroot en er thans een positieve beeldvorming over ons belangrijkste buurland heerst. De stichting komt echter ook tot de conclusie dat de nu aanwezige kennis over Duitsland en die van de Duitse taal allesbehalve toekomstbestendig is. Omdat Duitsland té belangrijk is voor Nederland om niet in het vizier te houden, wil het DIA blijvend van dienst zijn van nieuwe generaties scholieren, studenten en werknemers die de beschikking nodig (zullen) hebben over goede Duitsland-kennis en -competenties én die de Duitse taal beheersen.

Onze organisatie is daarom actief in de zogenoemde doorlopende leerlijn. We geven impulsen aan ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Ook ondersteunen we aan een brede groep van (andere) professionals als academici, journalisten en ambtenaren, die kunnen profiteren van onze kennis en het DIA-activiteitenaanbod.

Onze verschillende afdelingen kennen elk hun eigen werkterrein, doelgroep en project-typen, maar onze thema's zijn veelal dezelfde. De thema's laten zich voor 2021 samenvatten in de volgende paraplu-begrippen: Duitsland & Europa, Duitsland in een nieuw tijdvak, Duitse taal & literatuur en Mobiliteit & uitwisseling. Bij de eerste twee thema's komen onder andere de vraagstukken in de economie, rondom duurzaamheidsbeleid, omgang met migratie, de stand van de Europese integratie en Duitslands buitenlandse politiek in een veranderende wereld aan bod.

Samen geven we invulling aan onze centrale missie. Daarbij wordt de synergie gezocht tussen de verschillende afdelingen en collega's. Bij het DIA werken we vanuit het idee dat de som van ons werk meer is dan het geheel der delen.

Sinds het begin van de oprichting van de stichting financiert naast het ministerie van OCW, de Universiteit van Amsterdam het DIA. Het DIA is dan ook sterk betrokken bij de opleidingen Duitse taal en cultuur (bachelor Duitslandstudies), Europese Studies (taalverwerving) en Geschiedenis (master Duitslandstudies) en een promovendi-opleiding. Langlopend is ook de samenwerking met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), vooral als het gaat om promotietrajecten.

De Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ondersteunt het DIA sinds 2001. Dankzij de gelden uit 'Bonn' kan het DIA onder meer promotietrajecten financieren, prominente Duitse gastsprekers naar Nederland halen en mobiliteit van medewerkers, studenten en wetenschappers naar Duitsland stimuleren. In het kader van de zwakke positie van de Germanistiek aan Nederlandse universiteiten krijgt het DIA in de huidige vijf-jaren-financiering extra middelen om hieromtrent bijzondere maatregelen te nemen of impulsen te geven. Daarbij telt het DIA in 2021 een taal-assistent, die direct vanuit Bonn worden gefinancierd. Daarnaast maakt de DAAD de positie van een Lektor bij de Duitslanddesk evenals die van een Fachlektor bij de afdeling Academisch onderwijs & onderzoek mogelijk.

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Wilt u weten wat er op de planning staat bij het DIA? Kijk dan in de agenda

Voor een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen jaren verwijzen wij naar onze Jaarverslagen

 

Financiële verantwoording

Voor een verkorte weergave van onze financiën verwijzen wij naar het meest actuele overzicht van de Baten en Lasten: onze publicatie daarvan in ons meest recente Jaarverslag. Verantwoordingen over onze eerdere jaren vindt u telkens in het betreffende jaarverslag opgenomen. 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger