Jaarverslag 2015:

Raad van Toezicht en Adviesraden

Raad van Toezicht en Adviesraden
© Peter van Beek

Onze stichting kent een directeur(-bestuurder) en een Raad van Toezicht als het toezichthoudende orgaan. Daarnaast wordt het DIA geadviseerd door een Onderwijsprogrammaraad en een Klankbordgroep Duits. De leden ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding voor hun werk.

Algemeen en Dagelijks Bestuur

Tot 28 september 2015 kende het DIA een Algemeen en Dagelijks Bestuur. De samenstelling van het bestuur van het DIA was als volgt (datum van aantreden dan wel aftreden is steeds vermeld):

Dagelijks Bestuur

prof. dr. P. Schnabel, voorzitter, vml. Directeur SCP, Universiteitshoogleraar UU (01-09-2006 tot 24-03-2015)
T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter, Wethouder voor Financiën, Infrastructuur en Milieu Den Haag (24-03-2015 tot 28-09-2015)
mr. M. Zaanen, secretaris en vice-voorzitter, Secretaris UvA / Algemeen Directeur KNAW (24-02-2009 tot 28-09-2015)
dr. C.A. Ullersma, penningmeester, Afdelingshoofd Financiële Stabiliteit DNB (27-03-2009 tot 28-09-2015)

Algemeen Bestuur

C. Blokland, vml. Directeur Human Resources NS (01-05-2007 tot 28-09-2015)
prof. dr. T. Blom, hoogleraar European Studies, UM (27-03-2009 tot 28-09-2015)
L. Degle, vml. Chief Country Officer Deutsche Bank Nederland (08-05-1996 tot 28-09-2015)
prof. dr. A. Hagedorn, Van Diepen van der Kroef Advocaten (17-09-2012 tot 28-09-2015)
P. Kruseman, vml. directeur Amsterdams Historisch Museum (01-01-2006 tot 28-09-2015)
prof. dr. F. van Vree, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA (17-09-2012 tot 28-09-2015)
M. de Waard, journalist/publicist economie en politiek (01-05-2007 tot 28-09-2015)
prof. dr. J. de Zwaan, hoogleraar Europees recht aan de EUR (01-05-2007 tot 28-09-2015)

De bestuursleden waren in 2015 niet in dienst bij de stichting en vervulden hun functie onbezoldigd. In 2015 vond één bestuursvergadering plaats. Op 14 september 2015 vond het afscheidsdiner plaats tijdens welke de statutenwijziging van de Stichting en de verandering in wijze van Governance is goedgekeurd. Conform de stichtingsstatuten heeft het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam de wijziging van statuten goedgekeurd per 17 september 2015.

Raad van Toezicht (RvT)

Op 28 september 2015 zijn de leden van het bestuur van het DIA teruggetreden en is professor dr. Ton Nijhuis de directeur(-bestuurder) van het instituut. Sindsdien is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld als het toezichthoudende orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden:

T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter, Wethouder voor Financiën, Infrastructuur en Milieu Den Haag (28-09-2015)
dr. A.J. Brentjes, hoofd van de afdeling Strategie en Informatie in de Bestuursstaf UvA; Lid vanwege de UvA (22-12-2015)
dr. C.A. Ullersma, afdelingshoofd Financiële Stabiliteit DNB (28-09-2015)

De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. De RvT kwam in 2015 twee maal bij elkaar. Leden worden in principe benoemd voor de periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen. In 2016 verschijnt het publieke Jaarverslag van de stichting op de website van het DIA. Daarin wordt tevens een profielschets van de (omvang en samenstelling van de) RvT opgenomen (verwacht december 2016).

Directie en management in 2015

Professor dr. Ton Nijhuis (tot 28-09-2015 wetenschappelijk directeur & waarnemend zakelijk directeur) is sinds 28 september 2015 directeur van het DIA (statutaire titel: directeur, zijnde de directeur-bestuurder). Nijhuis is in dienst van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij is voor 0,58 fte gedetacheerd bij het DIA.
Charlotte Broersma is instituutsmanager van het DIA en vervulde deze functie in heel 2015. Zij is in dienst van de stichting (voor 0,84 fte).

Onderwijsprogrammaraad (OPR)

Marc van Berkel, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam (geschiedenis)
Marcus Eshuis, Lerarenopleiding Hogeschool van Amsterdam (aardrijkskunde)
Sabien Onvlee, Barlaeus Gymnasium Amsterdam (geschiedenis)
Dr. Jacco Pekelder, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht, (voorzitter)
Joost Visbeen, Da Vinci College Leiden (geschiedenis)

Klankbordgroep Duits

Marrit van de Guchte, A. Roland Holst College Hilversum en UvA
Esther Hokken, Hogeschool Utrecht
Doris Abitzsch, Universiteit Utrecht
Frank Schmermbeck, Teylingen College Noordwijkerhout
Janne de Vries, Barlaeus Gymnasium Amsterdam
Bettina Merten, Scholengemeenschap Reigersbos Amsterdam


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger