Jaarverslag 2018:

Raad van Toezicht, Bestuur en Adviesraden

Raad van Toezicht, Bestuur en Adviesraden
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) staat onder leiding van een directeur(-bestuurder) en heeft een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. In 2017 werd het DIA geadviseerd door een Onderwijsprogrammaraad en een Klankbordgroep Duits. Vanaf september 2017 zijn docenten, lerarenopleiders en andere onderwijsexperts opgenomen in één adviesraad voor de Onderwijsafdeling: de Onderwijsadviesraad (OAR).

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht is ingesteld als toezichthoudend orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden (tussen haakjes de datum van aantreden):

dhr. drs. T.J.A.M. de Bruijn, Voorzitter, vml. wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag; vml. Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU; thans voorzitter van Clingendael Institute en docent History and International Studies aan de Universiteit Leiden (28-09-2015)
mw. drs. L. Bouws, Lid, Directeur/bestuurder van stichting Metropool Internationale Kunstprojecten; Voorzitter Aslan Muziekcentrum en Vice-voorzitter Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation (26-08-2016)
dhr. dr. A.J. Brentjes, Lid vanwege de UvA, Hoofd van de afdeling Strategie en Informatie, Bestuursstaf UvA (22-12-2015)
dhr. dr. C.A. Ullersma, Lid, Divisiedirecteur Statistiek De Nederlandsche Bank (28-09-2015)
dhr. prof. dr. G.A. Pfann, Lid, Hoogleraar econometrie van markten en organisaties aan de School of Business & Economics van de Universiteit Maastricht (26-08-2016)

De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. Leden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen. De RvT kwam in 2018 drie maal bij elkaar.

Het geldige Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is herzien en goedgekeurd op 14 december 2018. Bij dit Reglement zijn als bijlagen opgesteld: bijlage 1, Profiel Raad van Toezicht - Duitsland Instituut Amsterdam (actuele versie 14 december 2018) en bijlage 2, een actueel rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht DIA. Het rooster is sinds 14 december 2018 bijgewerkt.

Directie en management 
Professor dr. Ton Nijhuis is sinds 28 september 2015 directeur van het DIA (statutaire titel: directeur, zijnde de directeur-bestuurder; voorheen was hij wetenschappelijk directeur). Nijhuis is in dienst van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen. Voor de FMg was hij in 2018 voorzitter bij de Afdeling Politicologie. Hij was in heel 2018 voor 0,18 fte gedetacheerd bij de stichting.

Charlotte Broersma is instituutsmanager en vervulde deze functie in heel 2018. Zij is in dienst van de stichting voor 0,84 fte.

In overeenstemming met de nieuwe richtlijnen per 1 januari 2018 inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft het DIA de verantwoording WNT 2018 zoals opgenomen in de Jaarrekening 2018 van het DIA openbaar gemaakt via deze website.

Onderwijsadviesraad (OAR)
De Onderwijsadviesraad van het DIA komt één keer per jaar bijeen om het programma van de Onderwijsafdeling te bespreken. Daarnaast geven individuele leden feedback op lopende activiteiten. De OAR bestaat uit docenten uit vo, mbo, lerarenopleiding hbo en universiteit van de vakken Duits, geschiedenis en aardrijkskunde.

Voor hun deelname ontvangen de deelnemers een vast bedrag per jaar (€ 150 in 2018/2019) plus de reiskosten naar de jaarlijkse bijeenkomst.

Actuele bezetting:
Mw. Doris Abitzsch, Universiteit Utrecht (voorzitter, Duits)
Dhr. Prof. dr. Gert-Jan Hospers, Radboud Universiteit (aardrijkskunde)
Dhr. Ton Janssen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Duits)
Dhr. Tom de Kruif, Rijnlands Lyceum Sassenheim (geschiedenis)
Mw. Bettina Merten, Ir. Lely Lyceum Amsterdam (Duits)
Mw. Zegerien Minnaar, Sint Vitusmavo (Duits)
Dhr. Wim van de Put, Alfa College (Duits)
Mw. Dr. Hanneke Tuithof, Universiteit Utrecht (geschiedenis)


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger