Jaarverslag 2017:

Raad van Toezicht, Bestuur en Adviesraden

Raad van Toezicht, Bestuur en Adviesraden
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) staat onder leiding van een directeur(-bestuurder) en heeft een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. In 2017 werd het DIA geadviseerd door een Onderwijsprogrammaraad en een Klankbordgroep Duits. Vanaf september 2017 zijn docenten, lerarenopleiders en andere onderwijsexperts opgenomen in één adviesraad voor de Onderwijsafdeling: de Onderwijsadviesraad (OAR).

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht is ingesteld als toezichthoudend orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden (tussen haakjes de datum van aantreden):

T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter, t/m mei 2018 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu van Den Haag (28-09-2015)
Dr. C.A. Ullersma, afdelingshoofd Financiële Stabiliteit DNB (28-09-2015)
L. Bouws, lid van diverse RvT en besturen (26-08-2016)
Dr. A.J. Brentjes, hoofd afdeling Strategie en Informatie in de Bestuursstaf UvA; lid vanwege de UvA (22-12-2015)
Prof. dr. Gerard Pfann, hoogleraar econometrie van markten en organisaties aan de School of Business & Economics van de Universiteit Maastricht (26-08-2016) 

De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. Leden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen. De RvT kwam in 2017 drie maal bij elkaar.

Het geldige Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is goedgekeurd op 23 maart 2017. Bij dit Reglement zijn als bijlagen opgesteld: bijlage 1, Profiel Raad van Toezicht - Duitsland Instituut Amsterdam (actuele versie 23 maart 2017) en bijlage 2, een actueel rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht DIA. Het rooster is sinds 6 april 2018 bijgewerkt. 

Directie en management
Professor dr. Ton Nijhuis is sinds de verandering van de wijze van besturen bij het DIA op 28 september 2015 directeur van het DIA (statutaire titel: directeur, zijnde de directeur-bestuurder; voorheen was hij wetenschappelijk directeur). Nijhuis is in dienst van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij was in heel 2017 voor 0,47 fte gedetacheerd bij de stichting.

Charlotte Broersma is instituutsmanager en vervulde deze functie in heel 2017. Zij is in dienst van de stichting voor 0,84 fte.

In overeenstemming met de nieuwe richtlijnen per 1 januari 2018 inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft het DIA de verantwoording WNT 2017 zoals opgenomen in de Jaarrekening 2017 van het DIA openbaar gemaakt via deze website.

Onderwijsadviesraad (OAR)
De twee verschillende adviescommissies van de afdeling Onderwijs, te weten Onderwijsprogrammaraad (OPR) en Klankbordgroep Duits, zijn vanaf schooljaar 2017/2018 samengevoegd tot ‘Onderwijsadviesraad DIA’ (OAR).

In de nieuwe opzet zal de Onderwijsadviesraad één keer per jaar – vóór de zomer – bijeen komen om het programma van de Onderwijsafdeling te bespreken. Gedurende het schooljaar committeren de deelnemende docenten zich verder om telefonisch of per e‐mail feedback te verstrekken aan het DIA.

Voor hun deelname ontvangen de deelnemers een vast bedrag per jaar (€ 150 in 2017/2018) plus de reiskosten naar de jaarlijkse bijeenkomst. De OAR bestaat uit docenten uit vo, mbo, lerarenopleiding hbo en universiteit van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie en Duits.

Actuele bezetting: 
dhr. dr. Jacco Pekelder
, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht (voorzitter) 
mw. Esther Hokken
, Hogeschool Utrecht (Duits) 
dhr. Joost Visbeen
, Da Vinci College Leiden (geschiedenis) 
mw. Doris Abitzsch
, Universiteit Utrecht (Duits) 
mw. Bettina Merten
, SG Reigersbos Amsterdam (Duits)


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger