Adviesorganen van de Bondsregering

Achtergrond - 1 mei 2002

Enquete-Kommission 'Recht und Ethik der modernen Medizin'

De Enquêtecommissie werd in maart 2000 ingesteld door de Duitse Bondsdag. Zij bestaat uit dertien leden van de Bondsdag zelf en dertien deskundigen die niet behoren tot de Bondsdag of de Bondsregering. De commissie doet het voorbereidende werk voor de besluiten van het parlement. Zij neemt daarom deel aan de beraadslagingen over voorgenomen wetsvoorstellen en aan de voorbereiding van besluiten van de Bondsdag, indien deze haar werkveld betreffen.

De commissie kent drie themagroepen die zich ieder bezighouden met de volgende onderwerpen:

  1. preïmplantatiediagnostiek (PID), reproductieve geneeskunde en prenatale diagnostiek
  2. transplantatiegeneeskunde, stamcelonderzoek, xenotransplantatie en somatische gentherapie
  3. de gevolgen van genetische diagnostiek voor de maatschappij

De meerderheid van de commissie is de mening toegedaan dat PID momenteel volgens het Embryonenschutzgesetz (wet inzake de bescherming van het embryo) verboden is. Men is het er echter over eens dat PID door de wetgever dient te worden geregeld, omdat zij raakt aan de grondwettelijke bescherming van het menselijk leven. Op 25 februari 2002 heeft de commissie haar onderzoek omtrent preïmplantatiediagnostiek afgerond. Een meerderheid van 16 leden heeft aangegeven, dat het verbod op PID gehandhaafd moet blijven, tegen een minderheid van 3 personen, die vinden dat PID in bepaalde gevallen mag worden toegestaan. De conclusies van de besprekingen zijn opgenomen in een rapport over voortplantingsgeneeskunde. Dit rapport zal in mei/juni van dit jaar door de commissie aan de Bondsdag voorgelegd worden.

Nationaler Ethikrat

NationalerEthikratNationale Ethikrat

In december 2001 maakte de Nationale Ethikrat zijn standpunt over de import van menselijke embryonale stamcellen bekend. Daarin sprak een meerderheid van vijftien leden zich voorlopig en tijdelijk uit voor de import van deze stamcellen ten behoeve van onderzoek (zowel door de overheid geïnitieerd als op particulier initiatief), mits strenge voorwaarden in acht zouden worden genomen. Negen voorstanders achtten niet alleen de import van embryonale stamcellen maar ook het winnen van stamcellen uit embryo's in Duitsland zelf ethisch toelaatbaar. Van de tien leden die zich uitspraken voor een voorlopig verbod op de import, achtten vier het winnen van embryonale stamcellen uit menselijke embryo's algeheel onverdedigbaar. In januari 2002 heeft de Duitse Bondsdag zich uitgesproken voor een verbod van de invoer van stamcellen. In uitzonderingsgevallen onder bepaalde voorwaarden wordt de invoer echter toch toegestaan.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger